Tecknings-
optionsprogram

Den extra bolagsstämman beslutade den 17 mars 2021 i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och andra anställda i Everysport Media Group. Incitamentsprogrammet omfattar cirka 65 personer. Programmet är uppdelat i två olika serier med två olika löptider (Serie 2021/2023 respektive Serie 2021/2024). Högst 90 824 teckningsoptioner för Serie 2021/2023 respektive högst 90 824 teckningsoptioner för Serie 2021/2024 kan emitteras, sammanlagt högst 181 648 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Everysport Media Groups helägda dotterbolag ESMG Transactions AB, som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna i programmet till marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten.

I Serie 2021/2023 respektive Serie 2021/2024 ger varje teckningsoption rätt att under tiden från och med den 18 mars 2023 till och med den 13 juni 2023 respektive från och med den 18 mars 2024 till och med den 13 juni 2024 teckna en ny A-aktie i Everysport Media Group till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Everysport Media Group-aktien på Spotlight Stock Market under perioden 15 februari 2021 – 26 februari 2021.

Teckningskursen fastställdes till 28,17 kronor enligt ovan angivna parametrar. Total tecknades 78 088 teckningsoptioner i Serie 2021/2023 respektive 78 088 teckningsoptioner i Serie 2021/2024, vilket motsvarar totalt 156 176 teckningsoptioner totalt av 181 648 erbjudna teckningsoptioner (85%). Totala utspädning av antalet aktier vid full konvertering enligt ovan angivna parametrar uppgår därför till 156 176 aktier.