Tecknings-
optionsprogram

Den extra bolagsstämman beslutade den 17 mars 2021 i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och andra anställda i Everysport Media Group. Incitamentsprogrammet omfattar cirka 65 personer. Programmet är uppdelat i två olika serier med två olika löptider (Serie 2021/2023 respektive Serie 2021/2024). Högst 90 824 teckningsoptioner för Serie 2021/2023 respektive högst 90 824 teckningsoptioner för Serie 2021/2024 kan emitteras, sammanlagt högst 181 648 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Everysport Media Groups helägda dotterbolag ESMG Transactions AB, som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna i programmet till marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten.

I Serie 2021/2023 respektive Serie 2021/2024 ger varje teckningsoption rätt att under tiden från och med den 18 mars 2023 till och med den 13 juni 2023 respektive från och med den 18 mars 2024 till och med den 13 juni 2024 teckna en ny A-aktie i Everysport Media Group till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Everysport Media Group-aktien på Spotlight Stock Market under perioden 15 februari 2021 – 26 februari 2021.

Teckningskursen fastställdes till 28,17 kronor enligt ovan angivna parametrar. Total tecknades 78 088 teckningsoptioner i Serie 2021/2023 respektive 78 088 teckningsoptioner i Serie 2021/2024, vilket motsvarar totalt 156 176 teckningsoptioner totalt av 181 648 erbjudna teckningsoptioner (85%). Totala utspädning av antalet aktier vid full konvertering enligt ovan angivna parametrar uppgår därför till 156 176 aktier.

På årsstämman den 11 Maj 2023 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och andra anställda i de svenska bolagen inom Everysport Group koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar cirka 63 personer.

Information om programmet som riktade sig till VD, Ledning och Personal:
Programmet är uppdelat i två olika serier med två olika löptider (Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026).  Högst 197 915 teckningsoptioner för Serie 2023/2025 respektive högst 197 915 teckningsoptioner för Serie 2023/2026 kan emitteras, sammanlagt högst 395 830 teckningsoptioner.

I Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026  ger varje teckningsoption rätt att under under en period om två månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2025 att teckna en ny A-aktie i Everysport Group till en teckningskurs på 15 kronor. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon sådan kvartalsrapport före den 1 juni 2025, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 augusti 2025.

Total tecknades 129 037 teckningsoptioner i Serie 2023/2025 respektive 129 037 teckningsoptioner i Serie 2023/2026, vilket motsvarar totalt 258 074 teckningsoptioner totalt av 282 836 erbjudna teckningsoptioner (65%). Totala utspädningen av antalet aktier vid full konvertering enligt ovan angivna parametrar uppgår därför till 129 037 aktier genom detta program.

Information om programmet som riktade sig till styrelsen:
Programmet är uppdelat i två olika serier med två löptider  (Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026).

Högst 15 222 teckningsoptioner för Serie 2023/2025 respektive högst 15 222 teckningsoptioner för Serie 2023/2026 kan emitteras, sammanlagt högst 30 444 teckningsoptioner.

I Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026  ger varje teckningsoption rätt att under under en period om två månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2025 att teckna en ny A-aktie i Everysport Group till en teckningskurs på 15 kronor.

För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon sådan kvartalsrapport före den 1 juni 2025, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 augusti 2025.

Total tecknades 15 222 teckningsoptioner i Serie 2023/2025 respektive 15 222 teckningsoptioner i Serie 2023/2026, vilket motsvarar totalt 30 444 teckningsoptioner totalt av 30 444 erbjudna teckningsoptioner (100%).

Totala utspädningen av antalet aktier vid full konvertering enligt ovan angivna parametrar uppgår därför till 30 444 aktier genom detta program