Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är på årsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämman skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Årsstämman fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och för koncernen, disponering av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören, utnämnande av styrelseledamöter och dess ordförande och bolagets revisorer samt fattar beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan därefter delta och rösta vid årsstämman personligen eller genom ombud. En aktieägare som önskar delta på årsstämman skall meddela Everysport Group detta. Det framgår av kallelsen till årsstämman hur detta går till.

De aktieägare som inte kan delta i årsstämman personligen kan istället representeras av annan via fullmakt.

Om styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen skall också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom skall styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
Styrelsen har utsetts för att ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.

Styrelsen har också utfärdat riktlinjer som skall följas av VD. Riktlinjerna kräver bland annat att investeringar i anläggningstillgångar till ett värde av mer än 100 000 kr måste godkännas av styrelsen. Styrelsen skall även godkänna större transaktioner, inbegripet förvärv och försäljning eller nedläggning av verksamheter.

Styrelseledamöter
Styrelsen i Everysport Group AB (publ) består av fyra ledamöter. Styrelseledamöterna är Michael Hansen (ordförande), Johan Ejermark, Mernosh Saatchi och Hannes Andersson.

Ersättning
Det fasta styrelsearvodet för tiden intill slutet av årsstämman 2023 är sammanlagt 400 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte har ett anställningsförhållande till bolaget. Ersättning till styrelseledamöter föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman.

Valberedning

Valberedningen består av Michael Hansen, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Group, Johan Ejermark samt Hannes Andersson i egenskap av representanter för de två största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Group.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Michael Hansen (Ordförande) och Björn Ulvgården.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av Michael Hansen (Ordförande) och Björn Ulvgården.

VD och ledning

Koncernens verkställande ledning består av verkställande direktören, ekonomichefen, samt chefer för respektive affärsområde.

Verkställande direktören ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören och verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och förvärv. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare med mera.

Revisorer

Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2023 för en mandatperiod om fyra år, dvs till och med årsstämman 2027. Ernst & Young AB har utsett Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning genom revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning till styrelsens revisionsutskott och till styrelsen en gång per år.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisning, bokföring och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag.